happyheadz B.V.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende met een hoofdletter geschreven definities verstaan:

 1. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 2. Opdrachtnemer: happyheadz B.V., gevestigd aan de Emmasingel 33, 5611 AZ te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73257680;
 3. Werkzaamheden: alle door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Cliënt uit te voeren Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door de Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende c.q. verband houdende Werkzaamheden;
 4. Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke Overeenkomst van opdracht, waarbij de Opdrachtnemer zich jegens de Cliënt verbindt om Werkzaamheden te verrichten;
 5. Bescheiden: alle door de Cliënt aan Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte en/of ter beschikking gestelde informatie en gegevens, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde informatie en gegevens en alle overige informatie en gegevens van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst. Voornoemde informatie en gegevens kunnen al dan niet vervat zijn op (on)stoffelijk dragers waaronder begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen en gegevensdragers en kunnen al dan niet ondergebracht zijn bij derden;
 6. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid                               

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij de Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor de Cliënt, alsmede op alle daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende c.q. verband houdende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien deze algemene voorwaarden enerzijds en de Overeenkomst anderzijds tegenstrijdige voorwaarden bevatten, dan gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten- en Overeenkomsten.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Cliënt wordt hierbij door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De Overeenkomst tezamen met deze algemene voorwaarden geven de volledige afspraken weer tussen de Cliënt en de Opdrachtnemer. Alle voorafgaande tussen Cliënt en Opdrachtnemer gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 7. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan de Cliënt door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

 

Artikel 3. Gegevens Cliënt

 1. De Cliënt is gehouden om alle Bescheiden die de Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig, ter beschikking van de Opdrachtnemer te stellen. De Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. De Cliënt staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. De Cliënt vrijwaart de Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van de Cliënt zijn de door de Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren alsmede de overige schade door de Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Cliënt van voor de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

 

Artikel 4. Uitvoering Werkzaamheden

 1. De Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke Medewerkers.
 3. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan, aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of de Cliënt de Overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend is aangegaan met het oog op uitvoering van Werkzaamheden door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 4. De Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door hem ingeschakelde hulppersonen in de zin van art. 6:76 BW, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen de Cliënt en de Opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen is.

 

Artikel 5. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. De Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet of een rechterlijke uitspraak op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de Cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie voor hem van belang kan zijn.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele Cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Cliënt ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.
 4. Cliënt zal gedurende de Overeenkomst geen opdracht tot soortgelijke Werkzaamheden verstrekken aan derden anders dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 5. Cliënt zal alleen na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer rechtstreeks contacten onderhouden met door Opdrachtnemer bij hem geïntroduceerde partijen. Dit geldt evenzeer indien Cliënt benaderd wordt door deze partijen.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij de Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan de Opdrachtnemer.
 2. Het is de Cliënt uitdrukkelijk verboden om de producten, waarop intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan de Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s, afbeeldingen en andere geestesproducten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is de Cliënt niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. De Cliënt zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge overmacht in de zin van art. 6:75 BW, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor hij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer verlangd kan worden. Tot die omstandigheden worden mede, doch niet uitsluitend, gerekend wanprestatie van toeleveranciers of van derden, stroomstoringen, internetstoringen, softwarestoringen, computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen, ziekte en (overige) van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
 3. Indien sprake is van overmacht in voormelde zin hebben zowel Cliënt als Opdrachtnemer beiden het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, op te zeggen. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Cliënt deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 8. Honorarium

 1. Het honorarium van de Opdrachtnemer bestaat ofwel uit een vooraf vastgestelde prijs, ofwel wordt berekend op basis van door Opdrachtnemer vastgestelde tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid, ofwel bestaat uit een combinatie van beide methoden. Indien een vooraf vastgestelde prijs is overeengekomen, is de Cliënt daarenboven gehouden genoemd tarief per gewerkte tijdseenheid aan de Opdrachtnemer te voldoen, voor dat deel van de Werkzaamheden dat de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden qua omvang te boven gaat.
 2. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 3. Naast het honorarium worden de door de Opdrachtnemer gemaakte onkosten en declaraties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan de Cliënt in rekening gebracht.
 4. De Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschot te vragen aan de Cliënt.
 5. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment door Opdrachtnemer gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen prijzen en tarieven, jaarlijks per 1 januari, aan te passen.
 6. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt zoveel mogelijk per 14 dagen, maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van de Opdrachtnemer, aan de Cliënt in rekening gebracht. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen. Over alle door Cliënt aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht, de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 7. Begrotingen van het honorarium terzake van de Werkzaamheden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling door de Cliënt van de aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat de Cliënt recht heeft op enige aftrek, korting, verrekening of opschorting, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij de Cliënt en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de Opdrachtnemer.
 2. Indien de Cliënt niet binnen de in het eerste lid genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment per kwartaal een contractuele rente gelijk aan de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Zodra de Cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst waar de betaling betrekking op heeft, direct opeisbaar.
 3. Indien de Cliënt niet binnen de in het eerste lid genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is de Cliënt gehouden tot vergoeding van alle door de Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht c.q. een zijdens Cliënt(en) gezamenlijk gesloten Overeenkomst, zijn de Cliënten ieder hoofdelijk jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zoals de verplichtingen ten aanzien van de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht voor de Cliënt, behorende tot een concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende entiteiten hoofdelijk jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Cliënt naar het oordeel van de Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien de Cliënt nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is de Opdrachtnemer gerechtigd van de Cliënt te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien en zodra de Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en wordt al hetgeen de Cliënt aan de Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. Door en in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Cliënt, worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Cliënt, uit welke hoofde ook, direct opeisbaar.

 

Artikel 10. Klacht

 1. Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk onder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur aan de Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering ter zake. Een klacht met betrekking tot de Werkzaamheden dient schriftelijk binnen 30 dagen nadat de Cliënt de beweerdelijke tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, aan de Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering ter zake.
 2. Een klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de Cliënt die ontstaat doordat de Cliënt aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van Bescheiden.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt – onder meer doch niet uitsluitend – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan De Cliënt. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 30.000 per toerekenbare tekortkoming.
 5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
 7. De Cliënt is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 8. De Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Cliënt aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 9. De Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van de Cliënt of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 10. Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Cliënt.

 

Artikel 12. Opzegging

 1. Cliënt en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Werkzaamheden zijn voltooid, is de Cliënt het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door de Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van de Cliënt zijn verricht. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Werkzaamheden ter zake waarvan een vooraf vastgestelde prijs is overeengekomen zijn voltooid, en de Cliënt is overgegaan tot opzegging, dan wel de Opdrachtnemer is wegens een toerekenbare tekortkoming van de Cliënt overgegaan tot opzegging, is de Cliënt het totale bedrag van de vooraf vastgestelde prijs verschuldigd.
 2. Opzegging dient schriftelijk, aangetekend, te geschieden.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de Cliënt, heeft Opdrachtnemer het recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die de Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de Opdrachtnemer, heeft de Cliënt recht op medewerking van de Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Cliënt waarvoor de Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat de Cliënt alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

Artikel 13. Opschortingsrecht

 1. De Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan de Cliënt of derden, tot het moment waarop de Cliënt heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de Cliënt die is veroorzaakt door de in lid 1 genoemde opschorting.

 

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Cliënt uit welke hoofde ook jegens de Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer, in ieder geval na 1 (zegge: één) jaar na het moment waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 15. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen de Cliënt en de Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen de Cliënt en Opdrachtnemer ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails en voicemailberichten, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Overeenkomst betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de Cliënt of Opdrachtnemer gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. De Cliënt en de Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. Zowel de Cliënt, als de Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van de verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door de verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 5. Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

 

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien de Opdrachtnemer op locatie van de Cliënt Werkzaamheden verricht, garandeert de Cliënt een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. De Cliënt dient ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van de Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is de Cliënt verplicht voor continuïteit zorg te dragen, onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
 2. Cliënt zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Cliënt, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Cliënt, al dan niet in loondienst, Werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Indien deze algemene voorwaarden zowel in de Nederlandse als Engelse taal zijn opgesteld geldt dat ingeval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst bindend is.
 4. Bepalingen in de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden) die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De Overeenkomst en de algemene bepalingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. De Cliënt en de Opdrachtnemer verklaren de in dit artikel genoemde rechts- en forumkeuze welbewust en met volledige wilsovereenstemming te zijn overeengekomen.

 

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling vooreerst automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Artikel 19. Vaststellen identiteit en bescherming persoonsgegevens

Opdrachtnemer kan als gevolg van geldende regelgeving (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: Wwft) verplicht zijn de identiteit van de Cliënt vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Hierbij bevestigt de Cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. De Cliënt verleent Opdrachtnemer toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Opdrachtnemer, gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 73257680 en te downloaden op www.happyheadz.nl.